Energiedirect.nl is de grootste online energieleverancier van Nederland. We zijn de nummer 4 van Nederland, direct na de grote 3 spelers, en we voorzien ruim 600.000 mensen van stroom en gas. We onderscheiden ons van andere energiebedrijven door onze scherpe tarieven en een goede service. Onze klanten staan centraal en samen met hen zijn we altijd op zoek naar verbetering. We leveren stroom en gas tegen gunstige tarieven.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt